Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ทำเนียบบุคลากร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

นางผ่องพรรณ   อุปละกูล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
นางสาวพรรสวรรค์   สุขใจ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
นางสาวเหมันต์   ทาตะนี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
นางสาวฉัตรแก้ว   จรัญชล
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
นางสาวอริญรดา    เทวิน
นักวิชาการคลัง
ชำนาญการ
นางสาวณัฐรดา   นวลละออง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
 
นายจักรพันธ์  ประดับกูล
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
นางอัญชุลี   ปินตานุกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
นางเปมิกา   ธรรมสอน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
นางสาวจุฑารัตน์   โนรินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
นางสาววิภาสิริ   อินต๊ะหล่อ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน