Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ทำเนียบบุคลากร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

นายสมชาย   เกตะมะ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นางชุติมา   แสนสมบัติ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญการ
นางสาวกัณฐิกา   ออนศรี
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติการ
นางสาวเบญญาภา   ศิรินาม
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติการ
นางสาวหทัยชนก   บุญให้ลาภ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติการ
นางภาวิณี   ไกล่เกลี่ย
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญงาน
นางสาวจุฑามาศ   สุวรรณเพชร
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
นางปทิตตา   นันทวงค์
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติงาน