Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ทำเนียบบุคลากร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
งานบริหารทั่วไป

นางสาวอารีรัตน์   ฟองศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวนงนุช   แสนสุรินทร์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญการ
นางสาวกรกมล   พันธุ์อุบล
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญการ
นางสาวคนึงนิจ   จิตร์นาน
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติการ
นางอารียานันท์   วัฒกีหัตถกรรม
นักวิชาการคลัง
ปฏิบัติการ
นางนิตยา   พิเคราะห์งาน
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญงาน
นางสาวศิริลักษณ์  สติคำ
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติงาน
นายเมธี   วงศ์คำ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน