Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

เทศบาลตำบลท่าศาลาจัดกิจกรรมอาสา ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 24/7/2020

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563และร่วมกิจกรรม " การพัฒนาลำน้ำคาว กำจัดวัชพืช ผักตบชวา สิ่งกีดขวางทางน้ำและพื้นที่ริมฝั่งน้ำคาว "ณ ฝายมังกาละโป่ หมู่ที่ 2 บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลากล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการโดยสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยเรื่อง การส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมลำน้ำคาว ระหว่างเทศบาลตำบลท่าศาลา และอปท. ที่เกี่ยวข้องกับลำน้ำแม่คาว ประกอบด้วยเทศบาลตำบลสันกลาง เทศบาลตำบลไชยสถาน เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลป่าบง ในการนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน เทศบาลตำบลท่าศาลา จึงได้จัดทำกิจกรรม กิจกรรม "การพัฒนาลำน้ำคาว กำจัดวัชพืช ผักตบชวา สิ่งกีดขวางทางน้ำและพื้นที่ริมฝั่งน้ำคาว" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์รักษาความสะอาดและฟื้นฟูลำน้ำแม่คาว การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ได้เกิดความตระหนัก เกิดความรักและหวงแหนให้สภาพลำน้ำที่ใสสะอาด มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำนานาชนิด บรรยากาศที่ร่มรื่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และระบบนิเวศน์ และเป็นมรดกแก่ชุมชนคนรุ่นหลังต่อไปและนอกจากนั้นในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมอาสา ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกันซึ่งทางเทศบาลตำบลท่าศาลาได้ดำเนินการแจกเมล็ดพันธุ์พืชจากสำนักปลัด และการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์โดยการกำจัดผักตบชวาในลำคาว โดยได้รับความร่วมมือจากกรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กลุ่มองค์กรประชาชน และนักเรียนโรงเรียนเกษียณวัยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยข้อมูล/เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพ