Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

รณงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 17/6/2019

เทศบาลตำบลหนองควาย จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยนายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ตลอดจนผู้นำชุมชนตำบลหนองควาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านต้นเกว๋น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และจิตอาสาทุกท่านได้ร่วมกันสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตลอดจนการทำความท่อระบายน้ำ เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย
ทั้งนี้เทศบาลตำบลหนองควายขอความร่วมมือประชาชนทุกหลังคาเรือนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้ตำบลหนองควายปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก

ประมวลภาพ