Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ขอความร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 14/6/2019

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนตำบลดอยหล่อ ช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เก็บกวาดบ้านเรือนของตนเอง ปรับแต่ภูมิทัศน์ให้โปร่งโล่ง เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงลาย อันจะเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกและเกิดการระบาดของโรค เนื่องจากกำลังเข้าสู่ฤดูฝนและเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก หากท่านใดต้องการทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย สามารถขอรับได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, รพ.สต.ใกล้บ้าน หรือสอบถามได้ที่ อสม.ในหมู่บ้านของท่านได้ค่ะ 

ประมวลภาพ