Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

อบต.เวียง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กเล็ก 2 - 5 ปี

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 8/11/2018

วันที่ 6 พ.ย.2561 อบต.เวียง โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กเล็ก 2 - 5 ปี เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ปกครองมีความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูเด็กเล็ก 2 – 5 ปี ได้อย่างถูกวิธี มีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ – อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ให้ความรู้ในการเฝ้าระวังปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กเล็กโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และสร้างจิตสำนึกในการปลูกฝังให้เด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต โดยมีนายนิคม หมื่นพินิจ รองนายก อบต.เวียง ผู้แทนนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายกอบต.เวียง เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก โรงพยาบาลฝาง วัดเสาหิน และสถานีตำรวจภูธรฝาง ในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กเล็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง ณ อาคารธรรมาภิบาล อบต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ประมวลภาพ