Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ในศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 11/7/2018

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ในศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- เทศบาลตำบลอมก๋อยได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไผ่ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ประมวลภาพ