Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2561

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 11/7/2018

องค์การบริหารสวนตำบลสันต้นหมื้อ ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดำเนินการจัดกิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561

ประมวลภาพ