Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

การดำเนินงานโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 9/4/2018

ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งที่ 36/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ซึ่งคณะกรรมการเตรียมการโครงการฯ มีการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบในหลักการของชุมชนต้นแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่งเสนอมา และได้มอบหมายให้คณะทำงานลงพื้นที่ไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการชุมชนต้นแบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาคัดเลือกชุมชนบ้านขี้เหล็กเป็นชุมชนต้นแบบ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตฯ และคณะทำงานเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนโครงการ คณะที่ 3 ได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ หนองน้ำป่าแง บ้านขี้เหล็กน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ประมวลภาพ