Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

อบต.อมก๋อย อบรมให้ความรู้ อปพร.ตำบลอมก๋อย

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 9/4/2018

9 เมษายน 2561 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินการอบรม ให้ความรู้ สมาชิก อปพร.ตำบลอมก๋อย ในเรืองการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในด้านการช่วยเหลือปฐมพยาบาล เบื้องต้น จากคณะวิทยากร โรงพยาบาลอมก๋อย และ กฏจราจร จากวิทยากร สถานีตำรวจภูธรอำเภออมก๋อย เพื่อให้ อปพร. มีความรู้ พร้อมปฏิบัติงานในการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง หยุดเทศกาลสงกรานต์

ประมวลภาพ