Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 9/1/2018

ด้วย  เมื่อวันที่  ๒5  ธันวาคม  ๒๕60  โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน  นำโดย นางณิชาวีร์    สว่างพนาพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน  จัดกิจกรรม “โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้  ประจำปีการศึกษา ๒๕60” เพื่อให้นักเรียนมีความรู้    มีทักษะประสบการณ์ตามวัยอย่างเหมาะสม และสัมผัสความสวยงาม ความสมบูรณ์ของธรรมชาติในท้องถิ่น ตลอดจนรู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเพื่อเสริมสร้างรากฐานของชีวิตให้มั่นคง  โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓  จำนวน  114 คน และผู้ควบคุมจำนวน ๑5 คน เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่  อำเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่

ประมวลภาพ