Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

กลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลดอยหล่อ ประชุมหารือเพื่อขอรับงบประมาณเพิ่มเติม

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 9/1/2018

วันนี้ (9 ม.ค.61) ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, กลุ่มผู้ใช้น้ำ และผู้ได้รับผลกระทบการต่อก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตลำเหมืองดอยน้อย-ท่าโชค ร่วมประชุมหารือ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1

ประมวลภาพ