Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 5/1/2018

ด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน        ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕60 ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 22  ธันวาคม ๒๕60 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันมหาพน โดยท่านจ่าสิบตำรวจสฤษดิ์ ชื่นจิตต์ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน เหมาะสมตามวัย และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารเทศบาล ครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนในการจัดทำกิจกรรมร่วมกัน 

ประมวลภาพ