Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดโครงการพัฒนาการดี หนูน้อยสมวัย

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 13/9/2017

ด้วย เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม ๒๕60 เวลา 09.00 น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันมหาพน  นำโดย  นายยุทธนา   โสภา      รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการดี หนูน้อยสมวัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสันมหาพน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมหาพนได้มีความรู้ความเข้าใจถึงเรื่องพัฒนาการและการดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัย และมีความเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว โดย น.ส. จุฬาภรณ์  สมใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ น.ส. ชฎาพร  คำฟู พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ วิทยากรจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รวมถึง คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมหาพน เป็นผู้ดำเนินการอบรม

ประมวลภาพ