Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ร่วมจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ดยเครื่องเอ็กซเรย์ Mammogram

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 12/9/2017

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่โดยเครื่องเอ็กซเรย์ Mammogram ในกลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มสตรีไทย กลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู๋ในอำเภอพร้าว แม่แตง เชียงดาว และเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสมหามงคลสมัยที่ทรงเจริ ญะรัชนมพรรษา ครบ 5 รอบ ในปีพุทธศักราช 2555 โดย เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง นายชิน วิกัน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง นายสมคิด วรรณจักร ทีปรึษานายกฯ นายวิเศษ การินทร์ ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปั๋ง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลฯ ร่วมสนับสนุนสถานที่การจัดโครงการและบุคลากรในการดำเนินโครงการดังกล่าว...ทั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่ปั๋งได้รับเกียรติ์จาก นางชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานเปิดอาคารใหม่เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลแม่ปั๋ง และ ประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว...

ประมวลภาพ