Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 50415
หัวข้อ :  เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมกลุ่มที่ 3 สำหรับหน่วยงาน ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องฯ
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 1 ก.ค. 2563