Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 45002
หัวข้อ :   เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกแห่ง นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ (ชม 0023.5/1237)
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 12 ต.ค. 2561