Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

Ⓜ️ อบต.ม่อนปิ่น ประชุมสภา อบต. สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 11 ส.ค. 2563

7 สิงหาคม 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมสภา อบต.ม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 และเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ...| อ่านต่อ |
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยประชุุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563... [10 ส.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมปล่อยปลา เนื่องในโอกาสวันเม่แห่งชาติ... [10 ส.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

Ⓜ️ อบต.ม่อนปิ่น เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน... [10 ส.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก... [7 ส.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.เวียง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (LPA)... [7 ส.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้แก่ประชาชนตำบลดอยหล่อ... [7 ส.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ ตรวจสอบสถานประกอบการผลิตยางมะตอย... [7 ส.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิง ... [7 ส.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.แม่สา พัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่าตามโครงการคืนความสะอาดให้ชุมชนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งขา... [7 ส.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้านกายและจิตใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2563... [7 ส.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพนจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ... [6 ส.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพนเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู... [6 ส.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสันมหาพน มอบถุงยังชีพ... [6 ส.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

ซ่อมแซมบ้านผู้พิการ สนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความร่วมมือของมนุษย์... [6 ส.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด แจ้งมติการระชุมพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 [11 ส.ค. 2563]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐดิจการเมืองโลกรุ่นที่10 [10 ส.ค. 2563]  ข้อมูลใหม่


 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนง สถานธนานุบาล ทต.ช้างเผือก [21 ก.ค. 2563]


 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ [15 ก.ค. 2563]


 การขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯ [29 มิ.ย. 2563]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |