Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

กิจกรรม "Kick off" ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 27 มี.ค. 2563

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอฝาง ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ และส่วนราชการในอำเภอฝาง เข้าร่วมกิจกรรม "Kick off" ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) อำเ...| อ่านต่อ |
มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับผู้มาติดต่อราชการ อบต.ดอยหล่อ... [27 มี.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

เทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ทำการฉีดน้ำล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื... [27 มี.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเมืองแม่โจ้ สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารให้กับร้านค้า สถานประกอ... [27 มี.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

เทศมนตรีเมืองแม่โจ้ สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมื... [27 มี.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ฉีดน้ำล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ตลาดสดวั... [27 มี.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเมืองแม่โจ้ดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เช็ด ล้างทำความสะอาด บริเวณภายในอาคารสำนักงาน จุดให้บริการประชาชน... [27 มี.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทอง​ ได้ดำเนินการคัดกรองเบื้องต้น ผู้โดยสาร บริษัทขนส่ง จำกัด 99 กรุงเทพ - จอมทอง... [26 มี.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทอง ดำเนินการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาไฮเตอร์ ตลาดและสถานที่สาธารณะในเขตเทศบา... [26 มี.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าศาลา ออกฉีดพ่นละอองฝอยใบเขตตำบลท่าศาลา... [26 มี.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมคณะกรรมการทีมดำเนินการคัดกรอง แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค... [26 มี.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด โดยการวางแอลกอฮอล์เจลล้างมือแบบไม่ต้องล้างออก ทุกจุดบริการ ให... [26 มี.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำ... [26 มี.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่ข่า ประชุมดำเนินการป้องกันโรคไวรัสโควิค 19... [26 มี.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

พ่นสารเคมีฆ่าเชื้อในตลาดสดปากทางเจริญ ตำบลดอยหล่อ... [26 มี.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เชิญเข้าร่วมประกวดข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี2563 [24 มี.ค. 2563]  ข้อมูลใหม่


 แบบรายงานผลกระทบจากการดำเนินมาตรการเร่งด่วนการป้องกันโควิด 19 [24 มี.ค. 2563]  ข้อมูลใหม่


 แจ้งมติการประชุมพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานฯ [23 มี.ค. 2563]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด ประกาศเสนอชื่อบุคคล ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ฯ [13 มี.ค. 2563]


 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [13 มี.ค. 2563]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |