Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดโครงการเยาวชนคนดี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 14 ธ.ค. 2560

ด้วย เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดโครงการเยาวชนคนดีเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยจัดฝึกอบรมให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔, ๕ และ ๖...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่สถานประกอบการ... [13 ธ.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2560... [12 ธ.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สุเทพ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มช. จัดงาน "ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 10"... [12 ธ.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สุเทพ ร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2560 "Zero Tolerance คนไทย... [12 ธ.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือนธันวาคม 2560 ณ วัดป่าข่อย... [12 ธ.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้า... [12 ธ.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการเทศกาลข้าวใหม่จั... [12 ธ.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง5 ถ่ายทำผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลดอยหล่อ... [8 ธ.ค. 2560]


นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมโครงการรุกขมูลกรรมนำชุมชนรักษาศีล 5... [8 ธ.ค. 2560]


ทต.ยุหว่า จัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560... [8 ธ.ค. 2560]


อบต.ดอยหล่อ ร่วมกับ ม.ราชภัฏเเชียงใหม่ จัดเวทีภูมิปัญญาท้องถิ่น ... [8 ธ.ค. 2560]


อบต.ม่อนปิ่นดำเนินโครงการมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว... [7 ธ.ค. 2560]


อบต.ม่อนปิ่นดำเนินโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว... [7 ธ.ค. 2560]


อบต.ม่อนปิ่นดำเนินโครงการจิดอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดป่าช้าบ้านม่อนปิ่น... [7 ธ.ค. 2560]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 23 [13 ธ.ค. 2560]  ข้อมูลใหม่


 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [13 ธ.ค. 2560]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์งาน "หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 8" [7 ธ.ค. 2560]


 ขอให้เทศบาลตรวจสอบความถูกต้อง และส่งเอกสารเพิ่มเติม บัญชีขอความเห็นชอบการปรับปรุงกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาล [6 ธ.ค. 2560]


 ให้เทศบาล ตรวจสอบความถูกต้อง/แก้ไขเอกสารการขอความเห็นชอบโอน(ย้าย) ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ [6 ธ.ค. 2560]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |