แบบมาตรฐานประเภท อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน
แบบมาตรฐานประเภท อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51 - 80 คน
แบบมาตรฐานประเภท อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 81 - 100 คน